ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

z dnia 29.05.2020r

 

w sprawie naliczania i dokonywania odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci  w przedszkolu, w miesiącu czerwcu i sierpniu 2020r., w systemie ,,i-Przedszkole”.

 

Na podstawie:

- obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 Uchwały Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu, 

- Regulaminu odpłatności za pobyt i żywienie wraz z zasadami korzystania z systemu „iPrzedszkole” przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Jaworzu

zarządza się, co następuje:

 

 

1

Naliczanie i odpisy

 

  1. System „i-Przedszkole” zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych, prócz miesięcy: czerwiec i sierpień 2020r. W tych miesiącach odpłatność będzie naliczana „z góry”,  wg obecności zadeklarowanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
  1. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w miesiącach wymienionych w pkt. 1., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu.
  2. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w miesiącach wymienionych w pkt. 1., na początku tych miesięcy („z góry”) a rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do jej zapłaty w następujących terminach:

- do 15-go dnia czerwca – za miesiąc czerwiec

- do 10-go dnia sierpnia – za miesiąc sierpień

  1. Tylko w przypadkach uzasadnionych, zgłoszonych przez rodzica / opiekuna prawnego, takich jak np.: dłuższa choroba dziecka, opłata, o której mowa w pkt. 1.  może być odliczona na koniec miesiąca.

2

Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci

 

  1. W wyżej wymienionych miesiącach podczas przyprowadzania i odbierania dzieci nie używa się kart i nie korzysta z czytnika, z uwagi na wygenerowanie płatności z góry.
  2. Obowiązkiem nauczycieli jest odnotowywanie codziennej obecności lub nieobecności dzieci w przedszkolu.

 

 

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.

Dyrektor przedszkola

mgr Jolanta Bajorek

 

 


Odsłony: 63