Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

W JAWORZU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

planpracy

 

„ZDROWO, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRZYRODĄ”

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

„Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą.”

„Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą” – kształtowanie nawyków żywieniowych, higienicznych oraz świadomości ekologicznej dziecka. Czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

 

Cele główne: 

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • Rozumienie wartości odżywczych: warzyw, owoców i higieny ich spożywania
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej
 • Utrwalenie nawyków dbania o codzienną higienę ciała
 • Poszerzanie wiadomości o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych
 • Bezpieczeństwo na drodze – bezpieczne gry i zabawy
 • Znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy – numery alarmowe
 • Stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i  edukacyjnych do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu

Cele operacyjne

Dziecko:

 • orientuje się w zasadach zdrowego żywienia
 • jest sprawne ruchowo w miarę możliwości
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawach i grach ruchowych
 • czynnie uczestniczy w spacerach, zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali
 • potrafi umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
 • samodzielnie korzysta z toalety
 • kulturalnie zachowuje się podczas posiłków
 • wie, jak przygotować i spożyć estetycznie posiłek
 • wie, gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie
 • potrafi samodzielnie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, w sali i ogrodzie
 • wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy (skaleczenie, zranienie, ukąszenie)
 • wie, kogo powiadomić w razie wypadku
 • zna numery alarmowe
 • potrafi zachować się w towarzystwie osób starszych i niepełnosprawnych rówieśników
 • uczestniczy w zawodach sportowych, respektując zasady sportowej rywalizacji
 • wie, jak radzić sobie z odczuwanymi konkretną emocją

Przy realizacji przedstawionego programu proponuje się następujące metody i techniki:

 • prace plastyczne np. Witaminowe przedszkole; W zdrowym ciele, zdrowy duch; wspólne prace plastyczne;
 • analiza opowiadań, fragmentów książek, wierszy o zdrowym stylu życia
 • psychodramy – odgrywanie scenek do podanych sytuacji;
 • burze mózgów;
 • gry i zabawy;
 • praca w małych grupach;
 • propagowanie zdrowego stylu życia na łonie przyrody ( wycieczki, spacery
 • uzupełnianie niedokończonych zdań np. Jestem zadowolony, gdy… Czuje się zdrowy, gdy… Jestem pogodny, gdy… Chciałabym zdrowo…
 • niedokończone historyjki;
 • inscenizacje;
 • tworzenie kącików zdrowia, przyrody
 • organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem, strażakiem
 • organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce
 • samodzielne przygotowywanie przez dzieci posiłków - szwedzki bufet    ( kanapek, sałatek)
 • grupy ćwiczeń stosowane w metodzie Weroniki Sherborne:
 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia w odróżnianiu dobrej i złej żywności „ Wiem co jem”,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,          
 • ćwiczenia twórcze.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie kształtowania nawyków żywieniowych, higienicznych oraz świadomości ekologicznej dziecka. Czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.

Zastosowane zostaną następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu podstawy programowej, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela.

 

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI PLANU

 I. OGRÓD PRZEDSZKOLNY

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Konserwacja i wymiana urządzeń   w ogródku przedszkolnym.

Urządzenia do zabaw w ogrodzie są estetyczne, odpowiadają normom bezpieczeństwa.

2.

Pielęgnacja ogrodu przedszkolnego.

Ogród przedszkolny jest czysty, bezpieczny, zapewnia dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

3.

Sadzenie krzewów i roślin ozdobnych.

Ogródek przedszkolny jest miejscem badawczym, eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych dla dzieci.

4.

Zakup sprzętu ogrodowego do gier i zabaw.

Ogród przedszkolny posiada warunki do rozwoju sprawności fizycznej.

 

II.BUDYNEK I SALE PRZEDSZKOLNE

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Zakup ekologicznych środków czystości.

Pomieszczenia w przedszkolu są czyste, zadbane, stosuje się zdrowe ekologiczne środki czystości, gwarantujące wysoki poziom utrzymania czystości.

2.

Naprawa i malowanie sprzętu znajdującego się w salach.

Nowoczesne meble i sprzęt w przedszkolu są właściwie wykorzystywane, konserwowane i bezpieczne.

3.

Utrzymanie wysokiego poziomu elementów dekoracyjnych w przedszkolu.

Pomieszczenia w przedszkolu są kolorowe, zachęcają do korzystania z nich, prezentują wysoki poziom estetyczny.

 

 III. BAZA DYDAKTYCZNA

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o literaturę specjalistyczną.

Biblioteka jest wyposażona w niezbędną literaturę do realizacji zadań: matematycznych muzycznych, ruchowych i przyrodniczych.

2.

Wyposażenie kącików w literaturę dziecięcą przedstawiającą  zdrowy i bezpieczny tryb życia

Baza dydaktyczna sprzyja twórczemu rozwojowi dziecka, umożliwia rozwój wiedzy i umiejętności.

3.

Kompletowanie zabawek wysokiej jakości.

Baza dydaktyczna posiada wysokie standardy użyteczności i funkcjonalności.

4.

Prenumerata czasopism specjalistycznych.

Przedszkole prowadzi prenumeratę zgodnie z potrzebami czytelniczymi i zainteresowaniami.

 

IV. ŻYWIENIE

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Wprowadzenie do jadłospisu urozmaiconego zestawu potraw.

Przedszkole kieruje się prawidłowa normą żywieniową oraz bogatym asortymentem potraw.

2.

Stwarzanie możliwości wyboru dań ze względu na dietę.

Przedszkole zapewnia dzieciom indywidualne diety.

3.

Opracowanie wysokiej jakości jadłospisów.

Przedszkole posiada wysokiej jakości jadłospisy żywieniowe.

4.

Całoroczna hodowla ziół przyprawowych w kącikach przyrody, celem wykorzystania w żywieniu.

Przedszkole upowszechnia całoroczny zwyczaj hodowania ziół i stosowania ich w żywieniu.

 

V. KADRA PEDAGOGICZNA

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Podnoszenie wiedzy nauczycieli  we wszystkich obszarach edukacji.

Nauczyciele dbają o systematyczny rozwój i doskonalenie wiedzy poprzez czytelnictwo, kursy , warsztaty.

2.

Szkoleniowa rada pedagogiczna- prezentacje ciekawych rozwiązań.

Nauczyciele uczestniczą 

w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym, znają ciekawe rozwiązania.

3.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Nauczyciele prowadzą zajęcia dla rodziców uwzględniając wszystkie obszary edukacji

4.

Nauczyciele prowadzą monitoring wszystkich działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem.

Nauczyciele znają i stosują wszystkie metody i formy w pacy z dzieckiem.

 

VI.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

 

 

L.p.

 

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Zapoznanie rodziców z zadaniami celami Rocznego Planu Pracy

Rodzice znają Plan Pracy Przedszkola i czynnie włączają się w jego realizację.

2.

Spotkania dla rodziców z udziałem specjalistów.

Rodzice uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach ze specjalistami na terenie przedszkola.

3.

Udział rodziców w przygotowaniu Festynu Rodzinnego.

Rodzice współdziałają w przygotowaniu uroczystości.

4.

Pozyskiwanie sponsorów.

Zachęcanie rodziców do wsparcia finansowego, materialnego na rzecz przedszkola.

5.

Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców.

Gromadzenie informacji, ciekawostek dotyczących prawidłowego rozwoju dzieci.

6.

Rozmowy i spotkania z rodzicami.

Informowanie rodziców o kierunkach pracy i postępach dziecka.

7.

Współpraca z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Szkołą Podstawową Nr 1 w Jaworzu, Biblioteką Publiczną          i szkolną, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Pożarną, Policją.

Rodzice, nauczyciele i pracownicy placówek czynnie uczestniczą w spotkaniach.

8.

Poszukiwanie instytucji terenowych dostarczających wiedzy na temat edukacji przyrodniczej, zdrowotnej, muzycznej.

Przedszkole otwarte jest na współpracę z instytucjami.

 

VII. STOPIEŃ USPOŁECZNIENIA I SAMODZIELNOŚCI DZIECI

 

 

L.p.

 

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Prowadzenie arkuszu obserwacji.

Diagnozowanie umiejętności, zachowań i wzajemnych relacji dzieci.

2.

Diagnoza dzieci.

Diagnoza związana jest z adaptacją dzieci młodszych do przedszkola.

3.


Ewaluacja.

 Dokonanie oceny całorocznej pracy przedszkola i samodzielności dzieci.

 

VIII. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ  Z REALIZACJI PLANU

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

W placówce prowadzona jest dokumentacja.

Nauczyciele prowadzą następującą dokumentację; plany miesięczne, zapis w dziennikach zajęć, protokoły zebrań, narad pedagogicznych.

2.

Hospitacja zajęć

Nauczyciele prowadzą zajęcia hospitowane przez dyrektora przedszkola w poszczególnych grupach.

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Termin

 

Tematyka

 

Rodzaj imprezy

Wrzesień

1. Po wakacjach sie witamy i zabawy zaczynamy.

2. O bezpieczeństwo dbamy - rad policjantów uważnie słuchamy

3. Kobiety sto lat śpiewają, bo panowie święto mają!

4.W krainie pieczonego ziemniaka.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Spotkanie z przedstawicielami Policji na terenie przedszkola.

Obchodzimy święto chłopców

Sportowy dzień z ziemniakiem

Październik

1.  Chociaż jestem krasnal mały przedszkolak ze mnie wspaniały!

2. Sto kwiatów, sto rysunków składamy w podarunku!

3. W dzień Przedszkolaka każdy to wie, bawi sie z nami, kto

tylko chce.

4. Barwy jesieni, konkurs przedszkolny dla dzieci 

z rodzicami-

5. Przez tropiki, przez pustynię toczył zając wielką dynię, toczył, toczył dynię w dół, pękła dynia mu      na pół!.

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość z okazji KEN

Światowy Dzień Przedszkolaka

(praca przestrzenna)

dzień dyni, zachęcanie do codziennego spożywania warzyw

 i owoców, potrawa z dyni lub pomarańczowego warzywa, owocu

Listopad

1. Dzień Kucharza

2. Pokochaj pluszowego misia!

3. Dzień z kropelką deszczu.

4. Wosk lejemy, wesoło się bawimy na Andrzejkach radośnie tańczymy.

 

Zabawy kulinarne – dzielimy naszymi potrawami z kolegą i koleżanką

Zabawy z misiami z udziałem dzieci.

Zabawy muzyczno-ruchowe

z kropelkami wody

Wróżby z udziałem dzieci

Grudzień

1. Czekajcie cierpliwie, stańcie dookoła dziś święty Mikołaj

przyjdzie do przedszkola.

2. Kolędy śpiewajmy, rodzinne święto wysławiajmy –

3. Hu hu ha nasza zima nie jest zła!

4. Konkurs przedszkolny – „Ozdoba bożonarodzeniowa”

Zabawy ze Świętym Mikołajem , rozdanie dzieciom prezentów.

Udział w uroczystości rodziców, przedstawienie przez dzieci jasełek, wspólne kolędowanie z rodzicami.

Powitanie Pani Zimy – zabawy ruchowe połączone z ekspresją plastyczną.

- konkurs rodzinny ( dla dzieci z rodzicami, starszym rodzeństwem, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem

Styczeń

1. Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami -Dzień Babci i Dziadka.

2. Dzień Małego Eksperta

3. Tydzień spotkań z babcią, dziadkiem w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

 

Przedszkolaki doświadczają i badają

Luty

1. „Dziś w przedszkolu śpiew i tance, tańczą różne

przebierance”

2. Wszystkiego dobrego w dniu Świętego Walentego.

Zabawa taneczna z udziałem dzieci

- bal karnawałowy

Zabawy walentynkowe z udziałem dzieci. Zabawy integracyjne, przeciwdziałające przemocy i agresji.

Marzec

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna – pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

2. Wiwat kobiety!

3. Wielkanocne śniadanko

Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy muzyczno- ruchowe z Marzanną.

Obchodzimy święto dziewczynek

- okazujemy szacunek drugiej osobie

Wspólne śniadanie, szukanie wielkanocnego zajączka

Kwiecień

1.  Przedszkolak dba o swoje zdrowie, jak uniknąć chorób chętnie nam opowie- Światowy Dzień Zdrowia

2. Nie martw sie Ziemio mówią dziś dzieci – słonko nad

Tobą wciąż jasno świeci!

3. Moja Ziemio ukochana, życzę słońca Ci od rana.

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia.

Zabawy, piosenki o tematyce ekologicznej, praca plastyczna.

Światowy Dzień Ziemi w uczynkach, słowach, muzyce i plastyce.

Maj

1.Festyn Rodzinny

2. „Wszystkie dzieci nasze są” – Dzień Tolerancji.

3. Tydzień spotkań z ciekawymi ludźmi.

4. Strażak życie ratuje, odwagi mu nie brakuje

Uroczystość z udziałem rodziców, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków.

Konkurs przedszkolny - muzyczna prezentacja  wybranego kraju połączona z degustacją

Poznanie ciekawych zawodów, pasji;

Wycieczka do remizy OSP w Jaworzu

Czerwiec

1. Chłopcy, dziewczynki świętujmy wraz, dzień dziecka do

zabaw zaprasza nas

2. Święto polskiej niezapominajki

3. Tydzień spotkań z mamą, tatą

w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom

4. Czas pożegnać przedszkole

 i pomyśleć o szkole…!

Dzień Dziecka na sportowo

Dzień integracji przedszkolaków na sportowo i kulinarnie.

Literatura z mamą i tatą

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wrzesień- czerwiec

1.Spektakle teatralne i spotkania muzyczne na terenie przedszkola

2. Wyjścia do Gminnej oraz Szkolnej Biblioteki.

3. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

4. Spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej i poznawanie dalszego otoczenia.

5. Konkursy i akcje charytatywne.

6. Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem.

Nawiązanie kontaktu z aktorami teatru z Krakowa „Skrzat”.

Czytanie ciekawych bajek i opowiadań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Poznanie specyfiki pracy naszych rodziców.

Plan zatwierdzono do realizacji  dnia 28.08.2017r na Naradzie Pedagogicznej.