Plan współpracy z rodzicami

Dokument bez tytułu

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

realizowany 

w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1

 w Jaworzu w roku szkolnym 2017/2018

rodzice

 

Wstęp:

 

        Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

       Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy harmonijny rozwój przedszkolaka.

      Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki przedszkolnej.

rodzice2 

Plan współpracy z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

         

         Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

 

Cel ogólny:

 • Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 5 i 6-letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych

Lp.

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

- Zebranie grupowe  z rodzicami.

·    Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Koncepcja Pracy, Procedury, Program wychowawczy i Program Profilaktyki.

·    Przedstawienie planu współpracy z rodzicami.

·    Zachęcanie rodziców do systematycznego zapoznawania z bieżącymi informacjami zamieszczanymi na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Wrzesień

 

2.

- Spotkanie z rodzicami.

·    Przekazanie informacji na temat wyników obserwacji wstępnej dziecka.

- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

- Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu dzieciom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

- Pedagogizacja rodziców – aktualizacja gazetki przedszkolnej „Zalety czytania książek”.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Październik

 

3.

- Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

- Spotkanie z rodzicem wykonującym ciekawy zawód – Muzyk.

- Udział rodziców w gromadzeniu żołędzi i kasztanów. 

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Listopad

 

4.

- Spotkanie z rodzicem wykonującym ciekawy zawód.

- Udział rodziców w organizacji mikołajek.

- Pomoc rodziców w przygotowaniach ozdób świątecznych.

- Pedagogizacja rodziców –  gazetka przedszkolna „Sprawdź, czy Twoje dziecko jest leworęczne”.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Grudzień

 

5.

- Udział rodziców w organizacji Dnia Babci i Dziadka.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Styczeń

 

6.

-Pomoc rodziców w organizacji Balu – przygotowanie kostiumów na bal.

- Pedagogizacja rodziców – artykuł w biuletynie przedszkolnym „Dziecko w  sieci – 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu”.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Luty

 

7.

- Udział rodziców w przygotowaniach ozdób świątecznych.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Marzec

 

8.

-Zebranie grupowe

·    Przedstawienie wyników badania gotowości szkolnej dzieci.

- Spotkanie z rodzicem wykonującym ciekawy zawód – Lekarz,Pielęgniarka.

- Pedagogizacja rodziców – artykuł w gazetce przedszkolnej „Zdrowie odżywianie”.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

Kwiecień

 

9.

- Pomoc rodziców w organizacji uroczystości - Święta Rodziny.

- Spotkanie z rodzicem wykonującym ciekawy zawód – Strażak.

-Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Maj

 

10.

- Udział rodziców w organizacji Dnia Dziecka.

- Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

- Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci: eksponaty, materiały.

Czerwiec

 

 

Działania w zakresie współpracy z rodzicami obejmują ponadto:

- Ekspozycja prac plastycznych dzieci.

- Kącik dla rodziców zawierający tematykę tygodniową, zamierzenia.

- Kącik dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.

- Rozmowy indywidualne, konsultacje z inicjatywy nauczycieli i rodziców:

 • bieżące informacje z życia grupy i o dziecku,
 • dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka,
 • rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Ewaluacja planu:

- obserwacja,

- rozmowy, wywiady,

- ankieta,

- podsumowanie przebiegu prowadzonych działań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

Plan zatwierdzono do realizacji  28.08.2017r. na Naradzie Pedagogicznej.