Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu

„Zdrowi i bezpieczni –

to znaczy szczęśliwi”


Konieczność opracowania i realizowania programu wychowawczego przedszkola wynika nie tylko z przepisów prawa oświatowego, ale również z potrzeby przygotowania dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym.

Przedszkole nie stanowi jedynego kręgu oddziaływań wychowawczych, aktywnie współdziała z rodzicami dziecka, ponieważ to rodzice są współodpowiedni za proces wychowawczy i powinni akceptować koncepcję wychowawczą przedszkola.

Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań

i przewidywań dotyczących efektów wychowania. Podlega on również monitorowaniu, czyli systematycznej i rozciągniętej w czasie obserwacji sposobów realizacji przyjętych w programie celów i zadań wychowawczych. Zadanie to należy do dyrektora przedszkola, nauczycieli i rodziców.

Zadania przedszkola, jako środowiska wychowawczego:

 • zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych,
 • poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego,
 • systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno-edukacyjne uczące dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem,
 • zapewnić opiekę nad psychosomatycznym rozwojem dziecka,
 • przygotować dziecko do życia w społeczności przedszkolnej i środowiskowej,
 • współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą,
 • współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów,
 • wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny i środowiska,
 • prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej,
 • stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 • uczyć tolerancji i akceptacji inności.

Zadania nauczyciela wynikające z procesu wychowania:

 • kreować sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • kształtować umiejętność nawiązania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi,
 • pomagać dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,
 • rozwijać umiejętności radzenia sonie w sytuacjach trudnych, dokonywania wybory oraz przeżywania efektów własnych działań,
 • wdrażać do zachowań społecznie akceptowanych,
 • systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych,
 • poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • kształtować powszechnie uznane postawy zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości,
 • stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
 • eliminować zachowania niepożądane,
 • ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • poznanie sytuacji i warunków domowych dziecka oraz poznanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

CEL NADRZĘDNY

Celem głównym programu wychowawczego przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego nas świata i czyhających zagrożeń.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

-          dostrzega, rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odmienność,

-          rozumie, przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,

-          potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,

-          ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości, umiejętności,

-          potrafi nazywać, wyrażać, kontrolować swoje emocje,

-          wyraża swoje uczucia, potrzeby, oczekiwania, a także dostrzega je u innych,

-          potrafi argumentować swoje racje, oceny, odczucia,

-          zna, kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne, narodowe,

-          ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło, barwy narodowe, rozumie pojęcie – ojczyzna,

-          rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne,

-          umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych,

-          zna swoje prawa i obowiązki,

-          szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość,

-          rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

-          ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,

-          potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,

-          interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Program wychowawczy ma na celu poprawę pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczeństwa przedszkolnego: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.

Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje pracę wychowawczą na właściwe tory.

FORMY PRACY

Zadania i zasady zawarte w programie realizowane będą poprzez następujące działania:

-        opracowanie i realizację planu pracy wychowawczo - dydaktycznej w danym roku szkolnym,

-        umieszczanie w planach pracy nauczycieli problematyki dotyczącej kształtowania pozytywnych zachowań dzieci,

-        realizację przez nauczycieli zawartych w planach pracy treści  poprzez zabawy i inne formy aktywizujące działania dzieci i rodziców,

-        opracowanie i realizacja harmonogramu uroczystości przedszkolnych,

-        opracowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,

-        opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

-        informacje na stronie internetowej przedszkola dla rodziców,

-        realizacja wybranych programów wychowania przedszkolnego,

-        przeprowadzanie z dziećmi zabaw integracyjnych, tematycznych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, relaksacyjnych,

-        organizowanie wystawek prac dziecięcych,

-        zaznajamianie dzieci z literaturą dziecięcą,

-        organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców,

-        uczestniczenie dzieci w uroczystościach przedszkolnych, konkursach, koncertach.

METODY PRACY

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy.

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawianie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).

Stosowane kary:

 • kara naturalna - zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawianie szkody,
 • dmówienie dzieciom przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia”- chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

EWALUACJA PROGRAMU:

 1. Zapisy w dziennikach zajęć.
 2. Plany miesięczne.
 3. Arkusze obserwacji.
 4. Prace plastyczne.
 5. Wystawki tematyczne.
 6. Udział w konkursach np. „Wiem wszystko o zdrowiu”.
 7. Dokumentacja współpracy z rodzicami.


L.p

Zadania główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

1.

Bądź kulturalny

-używaj form grzecznościowych

-nie mów z pełnymi ustami

-okazuj szacunek dorosłym

-pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań

-bądź miły dla innych osób (kolegów, dorosłych)

-dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie!)

-słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają.

-samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu: sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem

-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny

-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach

-dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

-utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino)

-poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

-rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivru, stosowane ich w sytuacjach codziennych

-uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa

-przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (np. papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników, itp.).

2.

Bądź koleżeński

-zgodnie baw się z kolegami

-szanuj cudzą własność

-dziel się z innymi tym, co masz

-nie wyrządzaj krzywdy innym (nie wyśmiewaj, nie przedrzeźniaj)

-pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

-zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu (używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni)

-rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)

-słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom i uwagom

-wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotykanymi w szatni i na podwórku

-sprawianie radości choremu koledze (list, upominek, odwiedziny)
-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania...

-sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

-opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia, nieporadności). 

3.

Kontroluj swoje zachowania

-unikaj krzyku, kłótni

-przestrzegaj zawartych umów

-oceniaj zachowania, a nie osoby

-wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany

-korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach

-ciesz się sukcesami, przyjmuj z godnością porażki

-wystrzegaj się kłamstwa

-odróżniaj dobro od zła

-mów o swoich uczuciach.

-ustalanie norm i reguł życia w grupie oraz przestrzeganie ich:

▪zgodne zachowanie się podczas zabaw

▪kulturalne włączanie się do zabaw kolegów

▪prawidłowe korzystanie ze sprzętów i zabawek

▪mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów

▪porozumiewanie się umiarkowanym głosem

-ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

-reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę

-uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażanie oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych

-zapoznanie się z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)

-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

-udział dzieci w inscenizacjach

-poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury)

-rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w życiu codziennym

-postępowania bohaterów bajek i opowiadań

-układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków

-podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

-systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień

-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

4.

Dbaj o bezpieczeństwo

-nie oddalaj się od grupy

-nie próbuj nieznanych produktów i potraw nieznanego pochodzenia

-informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie

-pamiętaj o swoim adresie zamieszkania

-unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań

-zachowaj ostrożność
w kontaktach z obcymi

-nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt

-przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

-zorganizowanie spotkania z policjantem

-ustalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sale, ogród) oraz podczas wycieczek

-przestrzeganie zakazu spożywania produktu nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze od obcych osób)

-omawianie sposobów postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

-zapamiętanie własnego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania

-odgrywanie scenek dramowych, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

-zorganizowanie spotkania z weterynarzem (omówienie zachowań zwierząt, złe, zdenerwowane, chore...)

-dostarczanie wzorców właściwego zachowania w ruchu ulicznym.

5.

Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe

-kultywuj tradycje swojej rodziny

-rozmawiaj z rodzicami o ich pracy

-pamiętaj o uroczystościach rodzinnych

-bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz

-szanuj język ojczysty i tradycje narodowe

-poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta.

-pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny

-wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu (przedstawienia, zajęcia otwarte, bale...)

-prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących pracy zawodowej rodziców i dziadków (m.in. zapraszanie ich na pogadanki do przedszkola)

-realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.

-w trakcie zabaw, zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna)

-zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski

-pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.

6.

Dbaj o środowisko przyrodnicze.

-opiekuj się roślinami w kąciku przyrody

-prawidłowo zachowuj się na łonie przyrody

-dokarmiaj ptaki zimą

-opiekuj się zwierzętami domowymi

-rozumie potrzebę segregowania śmieci

-rozumie pojęcie recyklingu

-efektywnie wykorzystuj materiały papiernicze

-oszczędnie korzystaj

z wody

-wrzucaj śmieci do kosza

-rozumie znaczenie obchodów Dnia Ziemi.

-założenie hodowli roślin w kąciku przyrody

-spacery i wycieczki na łono przyrody

-zamontowanie karmników  za oknem, w ogrodzie przedszkolnym

-spotkanie z leśniczym

-wykorzystanie literatury dziecięcej

-zbiórka makulatury

-gry ekologiczne

-pogadanki               

-wykorzystywanie odpadów do prac plastyczno – technicznych

-teatrzyki

-konkursy, quizy

-obchody Dnia Ziemi.