ROCZNY PLAN PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

W JAWORZU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

„O emocjach należy nawet trzeba rozmawiać.”

„NASZE EMOCJE I ZACHOWANIA”

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

„ Nasze emocje i zachowania"

„Nasze emocje i zachowania” - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

    Cele realizowanego programu:

    1.    Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;

    2.    Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania;

    3.  Organizowanie sytuacji umożliwiających opisywanie i wyrażanie własnych stanów  emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji werbalnej i niewerbalnej;

    4.    Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowań;

    2.    Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

    3.    Poznanie własnych praw i obowiązków;

    4.    Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;

    5.   Wdrażanie do opanowania złości i agresji (wskazuję na przyczyny negatywnych uczuć,  określam, co mnie złości, znam skutki zachowań agresywnych, potrafię kontrolować swoje emocje);

6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności.

 Działania realizowanego programu:

1.   Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-     emocjonalny dzieci.

2.   Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności  dzieci:

          »    aranżacja sal na potrzeby realizacji programu,

   »    stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, rekwizytów, dekoracji do zajęć,   uroczystości i innych form pracy

 3.    Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:

          » prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią   Psychologiczno-Pedagogiczną

          »   podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do  eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych

          »   prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw,   kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).       

  4.  Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

  5.  Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

          »     Opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

          »     Dostarczanie wzorów właściwego zachowania się.

          »     Ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 6.    Zorganizowanie Konkursu Plastycznego „MOJE EMOCJE I UCZUCIA”   

 7.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Dziecko  nie zawsze potrafi mówić o swoich uczuciach, stąd też starano się umożliwić wychowankom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Dlatego też zaproponowane metody i techniki pracy są na tyle różnorodne, aby każde dziecko odnalazło coś dla siebie.

Przy realizacji przedstawionego programu proponuje się następujące metody i techniki:

 • prace plastyczne np. Malowanie uczuć; Moja twarz wyraża uczucia;  Wyciągnij pomocną dłoń; wspólne prace plastyczne;
 • analiza opowiadań, fragmentów książek, wierszy;
 • psychodramy – odgrywanie scenek do podanych sytuacji;
 • burze mózgów;
 • gry i zabawy;
 • praca w małych grupach;
 • uzupełnianie niedokończonych zdań np. Jestem zadowolony, gdy… Czuje się nieszczęśliwy, gdy… Jestem zły, gdy… Chciałabym…
 • krąg uczuć;
 • niedokończone historyjki;
 • inscenizacje;
 • zabawy relaksacyjne;
 • treningi komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • grupy ćwiczeń stosowane w metodzie Weroniki Sherborne:
 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,          
 • ćwiczenia twórcze.

 Oczekiwane efekty realizowanego planu:

Dzieci:

      1.    Znają własne prawa i obowiązki

      2.    Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne

      3.    Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych

      4.  Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych

      5.    Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie

      6.    Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.

Zastosowane zostaną następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu podstawy programowej, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela.

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI PLANU

I. OGRÓD PRZEDSZKOLNY

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Konserwacja i wymiana urządzeń   w ogródku przedszkolnym.

Urządzenia do zabaw w ogrodzie są estetyczne, odpowiadają normom bezpieczeństwa.

2.

Pielęgnacja ogrodu przedszkolnego.

Ogród przedszkolny jest czysty, bezpieczny, zapewnia dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

3.

Sadzenie krzewów i roślin ozdobnych.

Ogródek przedszkolny jest miejscem badawczym, eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych dla dzieci.

4.

Zakup sprzętu ogrodowego do gier i zabaw.

Ogród przedszkolny posiada warunki do rozwoju sprawności fizycznej.

II. BUDYNEK I SALE PRZEDSZKOLNE

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Zakup ekologicznych środków czystości.

Pomieszczenia w przedszkolu są czyste, zadbane, stosuje się zdrowe ekologiczne środki czystości, gwarantujące wysoki poziom utrzymania czystości.

2.

Naprawa i malowanie sprzętu znajdującego się w salach.

Nowoczesne meble i sprzęt w przedszkolu są właściwie wykorzystywane, konserwowane i bezpieczne.

3.

Utrzymanie wysokiego poziomu elementów dekoracyjnych w przedszkolu.

Pomieszczenia w przedszkolu są kolorowe, zachęcają do korzystania z nich, prezentują wysoki poziom estetyczny.

III. BAZA DYDAKTYCZNA

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o literaturę specjalistyczną.

Biblioteka jest wyposażona w niezbędną literaturę do realizacji zadań muzycznych i przyrodniczych.

2.

Wyposażenie kącików w literaturę dziecięcą przedstawiającą  dobre i złe zachowania

Baza dydaktyczna sprzyja twórczemu rozwojowi dziecka, umożliwia rozwój wiedzy i umiejętności.

3.

Kompletowanie zabawek wysokiej jakości.

Baza dydaktyczna posiada wysokie standardy użyteczności i funkcjonalności.

4.

Prenumerata czasopism specjalistycznych.

Przedszkole prowadzi prenumeratę zgodnie z potrzebami czytelniczymi i zainteresowaniami.

IV. ŻYWIENIE

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Wprowadzenie do jadłospisu urozmaiconego zestawu potraw.

Przedszkole kieruje się prawidłowa normą żywieniową oraz bogatym asortymentem potraw.

2.

Stwarzanie możliwości wyboru dań ze względu na dietę.

Przedszkole zapewnia dzieciom indywidualne diety.

3.

Opracowanie wysokiej jakości jadłospisów.

Przedszkole posiada wysokiej jakości jadłospisy żywieniowe.

4.

Całoroczna hodowla ziół przyprawowych w kącikach przyrody, celem wykorzystania w żywieniu.

Przedszkole upowszechnia całoroczny zwyczaj hodowania ziół i stosowania ich w żywieniu.

V. KADRA PEDAGOGICZNA

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Podnoszenie wiedzy nauczycieli  we wszystkich obszarach edukacji.

Nauczyciele dbają o systematyczny rozwój i doskonalenie wiedzy poprzez czytelnictwo, kursy , warsztaty.

2.

Szkoleniowa rada pedagogiczna- prezentacje ciekawych rozwiązań.

Nauczyciele uczestniczą 

w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym, znają ciekawe rozwiązania.

3.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Nauczyciele prowadzą zajęcia dla rodziców uwzględniając wszystkie obszary edukacji

4.

Nauczyciele prowadzą monitoring wszystkich działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem.

Nauczyciele znają i stosują wszystkie metody i formy w pacy z dzieckiem.

VI.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Zapoznanie rodziców z zadaniami celami Rocznego Planu Pracy

Rodzice znają Plan Pracy Przedszkola i czynnie włączają się w jego realizację.

2.

Spotkania dla rodziców z udziałem specjalistów.

Rodzice uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach ze specjalistami na terenie przedszkola.

3.

Udział rodziców w przygotowaniu Festynu Rodzinnego.

Rodzice współdziałają w przygotowaniu uroczystości.

4.

Pozyskiwanie sponsorów.

Zachęcanie rodziców do wsparcia finansowego, materialnego na rzecz przedszkola.

5.

Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców.

Gromadzenie informacji, ciekawostek dotyczących prawidłowego rozwoju dzieci.

6.

Rozmowy i spotkania z rodzicami.

Informowanie rodziców o kierunkach pracy i postępach dziecka.

7.

Współpraca z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Szkołą Podstawową Nr 1 w Jaworzu, Biblioteką Publiczną          i szkolną, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Pożarną, Policją.

Rodzice, nauczyciele i pracownicy placówek czynnie uczestniczą w spotkaniach.

8.

Poszukiwanie instytucji terenowych dostarczających wiedzy na temat edukacji przyrodniczej, zdrowotnej, muzycznej.

Przedszkole otwarte jest na współpracę z instytucjami.

VII. STOPIEŃ USPOŁECZNIENIA I SAMODZIELNOŚCI DZIECI

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Prowadzenie arkuszu obserwacji.

Diagnozowanie umiejętności, zachowań i wzajemnych relacji dzieci.

2.

Diagnoza dzieci.

Diagnoza związana jest z adaptacją dzieci młodszych do przedszkola.

3.

Ewaluacja.

 Dokonanie oceny całorocznej pracy przedszkola i samodzielności dzieci.

VIII. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ  Z REALIZACJI PLANU

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

W placówce prowadzona jest dokumentacja.

Nauczyciele prowadzą następującą dokumentację; plany miesięczne, zapis w dziennikach zajęć, protokoły zebrań, narad pedagogicznych.

2.

Hospitacja zajęć

Nauczyciele prowadzą zajęcia hospitowane przez dyrektora przedszkola w poszczególnych grupach.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Termin

Tematyka

Rodzaj imprezy

Wrzesień

1. Po wakacjach sie witamy i zabawy zaczynamy.

2. Jesteśmy bezpieczni na drodze.

3. Dzień Postaci z Bajek- zostaję bohaterem mojej bajki.

4.Kobiety sto lat śpiewają, bo panowie święto mają!

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Spotkanie z przedstawicielami Policji na terenie przedszkola.

Czerpanie radości z wspólnej zabawy z  rówieśnikami – ocena zachowań bajkowych bohaterów

Obchodzimy święto chłopców

Październik

1.  Chociaż jestem krasnal mały przedszkolak ze mnie wspaniały!

2. Sto kwiatów, sto rysunków składamy w podarunku!

3. W dzień Przedszkolaka każdy to wie, bawi sie z nami, kto

tylko chce.

4. Światowy Dzień Osób Starszych

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość z okazji KEN

Światowy Dzień Przedszkolaka

- wyrażamy swoje uczucia i emocje w tańcu i zabawie

Pomagamy, okazujemy uczucia osobą starszym.

Listopad

1. Dzień Kucharza

2. Pokochaj pluszowego misia!

3. Dzień z kropelką deszczu.

4. Andrzejkowe wróżby

Zabawy kulinarne – dzielimy naszymi potrawami z kolegą i koleżanką

Zabawy z misiami z udziałem dzieci.

Zabawy muzyczno-ruchowe

z kropelkami wody

Wróżby z udziałem dzieci

Grudzień

1. Czekajcie cierpliwie, stańcie dookoła dziś święty Mikołaj

przyjdzie do przedszkola.

2. Kolędy śpiewajmy, rodzinne święto wysławiajmy –

3. Hu hu ha nasza zima nie jest zła!

Zabawy ze Świętym Mikołajem , rozdanie dzieciom prezentów.

Udział w uroczystości rodziców, przedstawienie przez dzieci jasełek, wspólne kolędowanie z rodzicami.

Powitanie Pani Zimy – zabawy ruchowe połączone z ekspresją plastyczną.

Styczeń

1. Cała nasza gromadka kocha babcie i dziadka!

2. Dzień Majsterkowicza

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

Przedszkolaki doświadczają i badają

Luty

1. „Dziś w przedszkolu śpiew i tance, tańczą różne

przebierance”

2. Wszystkiego dobrego w dniu Świętego Walentego

Zabawa taneczna z udziałem dzieci

- bal karnawałowy

Zabawy walentynkowe z udziałem dzieci. Zabawy integracyjne, przeciwdziałające przemocy i agresji.

Marzec

1. Przychodź Wiosno upragniona, piękna, ciepła,wymarzona!

2. Wiwat kobiety!

Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy muzyczno- ruchowe z Marzanną.

Obchodzimy święto dziewczynek

- okazujemy szacunek drugiej osobie

Kwiecień

1.  Zdrowie to mój przyjaciel

2. Nie martw sie Ziemio mówią dziś dzieci – słonko nad

Tobą wciąż jasno świeci!

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia.

Zabawy, piosenki o tematyce ekologicznej, praca plastyczna.

Maj

1.Festyn Rodzinny

2. „Wszystkie dzieci nasze są” – Dzień Tolerancji.

Uroczystość z udziałem rodziców, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków.

Konkurs - muzyczna prezentacja  wybranego kraju połączona z degustacją

Czerwiec

1. Chłopcy, dziewczynki świętujmy wraz, dzień dziecka do

zabaw zaprasza nas

2. Już rozstania nadszedł czas!

Dzień Dziecka na sportowo

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wrzesień- czerwiec

1.Spektakle teatralne i spotkania muzyczne na terenie przedszkola

2. Wyjścia do Gminnej oraz Szkolnej Biblioteki.

3. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

4. Spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej i poznawanie dalszego otoczenia.

5. Konkursy i akcje charytatywne.

6. Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem.

Nawiązanie kontaktu z aktorami teatru z Krakowa „Skrzat”.

Czytanie ciekawych bajek i opowiadań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Poznanie specyfiki pracy naszych rodziców.