REGULAMIN   odpłatności za pobyt i żywienie  wraz z zasadami korzystania z systemu „iPrzedszkole” przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Jaworzu

 

 

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Przedszkole świadczy bezpłatnie usługi dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze  w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na które przeznacza się 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 2. Opłata za usługi świadczone przez przedszkole składa się z opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu. Opłata uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową (ponad 5 godzin), dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz ilości spożywanych posiłków.
 3. Opłata za 1 godzinę zajęć ponad podstawę programową dla dzieci 3-5 letnich wynosi 1,00 zł zgodnie z art. 12 Ustawy zmieniającej z 13.06.2013r.
 4. Dzieci 6 – letnie, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą opłat za godziny pobytu w przedszkolu. Wnoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia w placówce.
 5. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest deklarowany pisemnie przez rodziców / opiekunów prawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną deklaracją , opłata za czas dodatkowego pobytu jest naliczana minutowo i wynosi 1,00 zł za godzinę.
 8. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w danym miesiącu jest naliczana na koniec tego miesiąca („z dołu”) a rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapłaty jej do 10-go dnia miesiąca następnego.
 9. Wyjątkiem od sposobu naliczania odpłatności zapisanym w pkt 8. są miesiące: czerwiec, grudzień oraz miesiąc dyżuru wakacyjnego, w których odpłatność naliczana jest „z góry”, wg obecności deklarowanej przez rodziców na początku danego miesiąca, na zasadach określonych osobnym zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 • 2. System „iPrzedszkole”
 1. System „iPrzedszkole” zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jaworze, w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Jaworzu.
 3. System nalicza odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole w danym miesiącu na koniec tego miesiąca („z dołu”) a rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapłaty jej do 10-go dnia miesiąca następnego.
 4. System nalicza odpłatność za czas pobytu dziecka w przedszkolu minutowo, zgodnie z odczytem czytnika kart a naliczona w ciągu miesiąca kwota jest zaokrąglana do pełnej złotówki.
 5. Opłata, o której mowa w § 1, odliczana jest przez system za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, począwszy od pierwszego dnia nieobecności, która została wcześniej zgłoszona przez rodzica / prawnego opiekuna oraz od drugiego dnia nieobecności, która nie została zgłoszona przez rodzica / prawnego opiekuna.
 6. Nadpłaty dokonane w danym miesiącu, zostaną zaliczone na poczet płatności za kolejny okres rozliczeniowy, za wyjątkiem miesiąca czerwca i grudnia, w których to nadpłaty będą zwracane na konta bankowe rodziców/prawnych opiekunów
 1. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 2. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 • 3. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice / opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.30
 • 4. Odbieranie dziecka z przedszkola
 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16.30.
 3. W przypadku udziału w popołudniowych spotkaniach rodzinnych, podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, nie przykładamy kart do czytnika (nie zaznaczamy dodatkowej obecności dziecka)
 • 5. Panel dla rodziców
 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość korzystania z panelu dla rodziców w systemie „iPrzedszkole”, gdzie mogą na bieżąco monitorować należności, historię wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie.  
 2. Panel dla rodziców udostępniany jest rodzicom/opiekunom prawnym przez przedszkole a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.
 3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację o sposobie logowania do systemu.
 4. Zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 8:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie i pobyt dziecka w tym dniu. Zgłaszanie nieobecności może odbywać się również przez panel rodzica.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania go oraz przekazania niezbędnych informacji na temat zasad w nim zawartych innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor lub intendent przedszkola.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest dyrektor przedszkola.