ROCZNY PLAN PRACY

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

W JAWORZU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 roczny Plan Pracy

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA”

Wstęp:

 

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach swojego życia jedynie doskonali. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 

Szybki rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa jest ogromną szansą edukacyjną dziecka, a także dużym wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola. Nauczyciel powinien wspierać przede wszystkim rozwój ruchowy dziecka ponieważ ruch jest fizjologiczną potrzebą dziecka przedszkolnego i o tym powinni pamiętać jego opiekunowie. W pracy przedszkola rozwijanie sprawności ruchowej następuje głównie poprzez:

 • organizację zabaw ruchowych: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania i toczenia, wspinania się; gry i zabawy na powietrzu; zabawy w terenie; zabawy na śniegu;
 • organizację ćwiczeń porannych dla dzieci;
 • organizację ćwiczeń gimnastycznych: dla dzieci młodszych w formie opowieści ruchowych, dla dzieci starszych - zestawów ćwiczeń.

Oprócz zorganizowanych form ruchu, dzieci mają własne, dowolne zabawy ruchowe!

Zabawa ruchowa jest prostą, nieskomplikowaną formą ruchu opartą na podstawowych ruchach motorycznych człowieka, jak chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie itp. Są one formą działalności ruchowej charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającym z właściwości jego rozwoju. Wielka ich różnorodność, wszechstronność oddziaływania oraz łatwość organizowania wysuwa je na pierwsze miejsce pracy z małymi dziećmi. Zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.  Zabawy mają wpływ na odprężenie nerwowe, czynny wypoczynek i zdrowie dziecka. Zabawy ruchowe wpływają na podnoszenie wydolności wszystkich układów i narządów, przede wszystkim układu ruchowego, oddechowego, krążenia  i pokarmowego. Rozwijają wszystkie cechy motoryki - jak siła szybkość, zwinność, wytrzymałość, gibkość, moc, oraz umiejętności ruchowe niezbędne w codziennej działalności człowieka. Zabawom towarzyszy wielkie zaangażowanie uczuciowe, emocjonalne. W parze z nimi idzie radość i zadowolenie co ma wpływ na wypoczynek i odprężenie umysłowe oraz zdolność skupienia uwagi i zainteresowania. Zabawy ruchowe współdziałają w dużym stopniu z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich wzajemnych powiązaniach, wyrabiają umiejętność w określaniu odległości, ciężaru, wytrzymałości i innych cech przedmiotów, dostarczają dzieciom wiele nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, bystrego pojmowania istoty zjawisk, a także logicznego myślenia w związku z praktyczną działalnością, o ile stanowi ona treść zabawy. Zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię dzieci, doskonalą i podnoszą ich znaczenie, wszechstronnie wpływają na rozwój ich roli, ponieważ są związane z czynnymi przejawami osobowości dziecka. Zabawy są jednym z najważniejszych czynników wychowania moralnego. Dziecko w zabawie wie, że musi być rzetelne, uczciwe, prawdomówne, że musi być dobrym kolega, musi być opanowane gdy przegra, jeżeli chce żeby jego udział w zabawie był zaakceptowany przez inne dzieci.

   Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez:

 • kształtowanie prawidłowej postawy;
 • kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej;
 • wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.

        Aby skutecznie wspierać rozwój psychofizyczny dzieci niezbędna jest stała współpraca z rodzicami. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z wielkiego zapotrzebowania dzieci na ruch i często nie wiążą nadruchliwości dziecka w domu z brakiem okazji do „wyżycia się” ruchowego w ciągu dnia.  Potrzebne jest przybliżenie rodzicom reguł wychowania zdrowotnego i fizycznego dzieci, oraz uświadomienie potrzeby ruchu i niezbędnego czasu, który na to trzeba przeznaczyć. Odradzajmy rodzicom przywożenie dzieci do przedszkola wózkiem lub samochodem, niech dzieci chodzą i biegają! Należy zachęcać rodziców do organizowania wspólnych zabaw ruchowych z dziećmi, do planowania im aktywności ruchowych, np. na rowerze, wrotkach, na basenie, do wyposażenia dziecka we własną piłkę i stworzenie okazji do posługiwania się nią itp.   Szczególną troską należy otoczyć dzieci niechętnie ruszające się, stroniące od zabaw, ze znacznie obniżonym poziomem rozwoju cech motorycznych i w razie potrzeby wspólnie planować działania zmierzające do uzyskania poprawy w tym względzie. Ważne jest także uświadamianie rodzicom potrzeby hartowania dzieci przez przebywanie na powietrzu w każdej porze roku, zapewnienie odpowiedniego, przewiewnego i niekrępującego ubrania i stosownego obuwia.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

 

„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA.”

 

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
  • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
  • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
  • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
  • kąciki sportowe
  • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
  • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
  • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
  • zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
  • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
  • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
  • zorganizowanie górskiego rajdu  przedszkolnego
  • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia (spotkanie z dietetykiem)
  • podtrzymywanie indywidualnych diet dzieci
  • hodowlę warzyw w salach
 1. Udział w projektach i programach stymulujących rozwój aktywności ruchowej i promowania zdrowego stylu życia.

Monitorowanie:

 

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.

Ewaluacja:

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2020/2021, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym.

 Podsumowanie:

Stwarzając dziecku dobre warunki do zabaw ruchowych przyczyniamy się do jego wszechstronnego rozwoju. Jak wiadomo najważniejszym czynnikiem w zabawie jest ruch i musi być go dużo, aby wpływać dodatnio na rozwój dziecka. Dlatego też każda zabawa jest tym wartościowsza, im więcej ruchu i radości dostarcza dziecku. Ruch w zabawie jest ruchem dowolnym - jego formę i częstotliwość reguluje samo dziecko. Zabawy ruchowe są jednym z najwszechstronniejszych środków wychowania fizycznego. Dają one możliwość równoczesnego oddziaływania na fizyczną i psychiczną stronę osobowości. Charakteryzują się totalnym oddziaływaniem na narząd ruchu, ale mają również wpływ na wydajność fizyczną ustroju, usprawniają układy, przemianę materii, termoregulacje, i metabolizm tkankowy.

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI PLANU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 1. OGRÓD PRZEDSZKOLNY

 

L.p.

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Konserwacja i wymiana urządzeń   w ogródku przedszkolnym.

Urządzenia do zabaw w ogrodzie są estetyczne, odpowiadają normom bezpieczeństwa.

2.

Pielęgnacja ogrodu przedszkolnego.

Ogród przedszkolny jest czysty, bezpieczny, zapewnia dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

3.

Sadzenie krzewów i roślin ozdobnych.

Ogródek przedszkolny jest miejscem badawczym, eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych dla dzieci.

4.

Zakup sprzętu ogrodowego do gier i zabaw.

Ogród przedszkolny posiada warunki do rozwoju sprawności fizycznej.

 1. BUDYNEK I SALE PRZEDSZKOLNE

 

 

L.p.

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących zgodnie z procedurami dotyczącymi COVID 19.

Pomieszczenia w przedszkolu są: czyste, na bieżąco dezynfekowane zgodnie z procedurami dotyczącymi COVID 19,  zadbane, stosuje się zdrowe ekologiczne środki czystości, gwarantujące wysoki poziom utrzymania czystości.

2.

Naprawa i malowanie sprzętu znajdującego się w salach.

Nowoczesne meble i sprzęt w przedszkolu są właściwie wykorzystywane, konserwowane i bezpieczne.

3.

Utrzymanie wysokiego poziomu elementów dekoracyjnych w przedszkolu.

Pomieszczenia w przedszkolu są kolorowe, zachęcają do korzystania z nich, prezentują wysoki poziom estetyczny.

III. BAZA DYDAKTYCZNA

 

L.p.

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o literaturę specjalistyczną.

Biblioteka jest wyposażona w niezbędną literaturę do realizacji zadań: matematycznych muzycznych, ruchowych i przyrodniczych.

2.

Wyposażenie kącików w literaturę dziecięcą przedstawiającą  zdrowy i bezpieczny tryb życia

Baza dydaktyczna sprzyja twórczemu rozwojowi dziecka, umożliwia rozwój wiedzy i umiejętności.

3.

Kompletowanie zabawek wysokiej jakości.

Baza dydaktyczna posiada wysokie standardy użyteczności i funkcjonalności.

4.

Prenumerata czasopism specjalistycznych.

Przedszkole prowadzi prenumeratę zgodnie z potrzebami czytelniczymi i zainteresowaniami.

 

 

 1. ŻYWIENIE

 

L.p.

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Wprowadzenie do jadłospisu urozmaiconego zestawu potraw.

Przedszkole kieruje się prawidłowa normą żywieniową oraz bogatym asortymentem potraw.

2.

Stwarzanie możliwości wyboru dań ze względu na dietę.

Przedszkole zapewnia dzieciom indywidualne diety.

3.

Opracowanie wysokiej jakości jadłospisów.

Przedszkole posiada wysokiej jakości jadłospisy żywieniowe.

4.

Całoroczna hodowla ziół przyprawowych w kącikach przyrody, celem wykorzystania w żywieniu.

Przedszkole upowszechnia całoroczny zwyczaj hodowania ziół i stosowania ich w żywieniu.

 1. KADRA PEDAGOGICZNA

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

Podnoszenie wiedzy nauczycieli  we wszystkich obszarach edukacji.

Nauczyciele dbają o systematyczny rozwój i doskonalenie wiedzy poprzez czytelnictwo, kursy , warsztaty.

2.

Szkoleniowa rada pedagogiczna- prezentacje ciekawych rozwiązań.

Nauczyciele uczestniczą 

w  doskonaleniu zawodowym, znają ciekawe rozwiązania.

3.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Nauczyciele prowadzą zajęcia dla rodziców uwzględniając wszystkie obszary edukacji

4.

Nauczyciele prowadzą monitoring wszystkich działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem.

Nauczyciele znają i stosują wszystkie metody i formy w pacy z dzieckiem.

VI.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

  

 

L.p.

 

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Zapoznanie rodziców z zadaniami celami Rocznego Planu Pracy

Rodzice znają Plan Pracy Przedszkola i czynnie włączają się w jego realizację.

2.

Spotkania dla rodziców z udziałem specjalistów.

Rodzice uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach ze specjalistami na terenie przedszkola.

3.

Udział rodziców w przygotowaniu Festynu Rodzinnego.

Rodzice współdziałają w przygotowaniu uroczystości.

4.

Pozyskiwanie sponsorów.

Zachęcanie rodziców do wsparcia finansowego, materialnego na rzecz przedszkola.

5.

Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców.

Gromadzenie informacji, ciekawostek dotyczących prawidłowego rozwoju dzieci.

6.

Rozmowy i spotkania z rodzicami.

Informowanie rodziców o kierunkach pracy i postępach dziecka.

7.

Współpraca z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Szkołą Podstawową Nr 1 w Jaworzu, Biblioteką Publiczną          i szkolną, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Pożarną, Policją.

Rodzice, nauczyciele i pracownicy placówek czynnie uczestniczą w spotkaniach.

8.

Poszukiwanie instytucji terenowych dostarczających wiedzy na temat edukacji przyrodniczej, zdrowotnej, muzycznej.

Przedszkole otwarte jest na współpracę z instytucjami.

  

VII. STOPIEŃ USPOŁECZNIENIA I SAMODZIELNOŚCI DZIECI

 

 

L.p.

 

Sposób realizacji

 

Standard

1.

Prowadzenie arkuszu obserwacji.

Diagnozowanie umiejętności, zachowań i wzajemnych relacji dzieci.

2.

Diagnoza dzieci.

Diagnoza związana jest z adaptacją dzieci młodszych do przedszkola.

3.

Ewaluacja.

 Dokonanie oceny całorocznej pracy przedszkola i samodzielności dzieci.

 

VIII. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ  Z REALIZACJI PLANU

 

L.p.

Sposób realizacji

Standard

1.

W placówce prowadzona jest dokumentacja.

Nauczyciele prowadzą następującą dokumentację; plany miesięczne, zapis w dziennikach zajęć oraz w dzienniku elektronicznym, protokoły zebrań, narad pedagogicznych.

2.

Hospitacja zajęć

Nauczyciele prowadzą zajęcia hospitowane przez dyrektora przedszkola w poszczególnych grupach.

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

Termin

 

Tematyka

 

Rodzaj imprezy

Wrzesień

1. Po wakacjach moi mili znów będziemy się bawili – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, zabawy integrujące.

2. No i kropka! - Międzynarodowy Dzień Kropki.

3. Dam ci buziaka na Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka.

4. Jest Święto Taty i Dzień Strażaka a dzisiaj mamy Dzień Przedszkolaka. 

5.W krainie pieczonego ziemniaka.

6. Idzie jesień, pani jesień- Pierwszy dzień jesieni- gość w przedszkolu.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dzień Kropki (15.09).

Obchodzimy święto chłopców

Konkurs na małego Dżentelmena.

Światowy Dzień Przedszkolaka.

(20.09)

Sportowy dzień z ziemniakiem.

Zabawy ruchowe z Panią Jesień

(22.09)

Październik

1.  Chociaż jestem krasnal mały przedszkolak ze mnie wspaniały!

2. Sto kwiatów, sto rysunków składamy w podarunku!

3. Uśmiechnij się. Światowy Dzień Uśmiechu.

4. Przez tropiki, przez pustynię toczył zając wielką dynię, toczył, toczył dynię w dół, pękła dynia mu      na pół!.

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość z okazji KEN

Przedszkolny Dzień Uśmiechu (05.10)

Dzień dyni, zachęcanie do codziennego spożywania warzyw

 i owoców, potrawa z dyni lub pomarańczowego warzywa, owocu

Listopad

1.Przybyli Ułani pod okienko...- udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości.

2. Czary mary- Światowy Dzień postaci z bajek.

3. Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, bo z misiem będzie zabawa.

4. Dzień z kropelką deszczu – eksperymentujemy i doskonale się bawimy!

5.   Ludzie zejdźcie z drogi...Dzień listonosza- gość w przedszkolu.

6. Czary mary co za cuda? co wywróżysz to się uda.

Przedszkolaki wiersze patriotyczne recytują

Dzień postaci z bajek (05.11)

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Zabawy

z kropelkami wody

Dzień listonosza(17.11)

Andrzejkowe wróżby z udziałem dzieci.

Grudzień

1. Jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. Mikołajki.

2. Kolędy śpiewajmy, rodzinne święto wysławiajmy/ Przedszkolaki kolędują

3. Hu hu ha nasza zima nie jest zła!

4.Konkurs przedszkolny „Ozdoba bożonarodzeniowa”

5.Barbórka czyli dzień górnika

Zabawy ze Świętym Mikołajem, rozdanie dzieciom prezentów.

Udział w uroczystości rodziców, przedstawienie przez dzieci jasełek, wspólne kolędowanie z rodzicami/przedszkolaki w grupie kolędują oraz wspólnie świętują.

Powitanie Pani Zimy – zabawy ruchowe połączone z ekspresją plastyczną.

Konkurs rodzinny ( dla dzieci z rodzicami, starszym rodzeństwem, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem.

Wizyta górnika w grupach.

Styczeń

1.Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami -Dzień Babci i Dziadka.

2. Dzień Małego Eksperta

 Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków dla babć i dziadków.

Przedszkolaki doświadczają i badają.

Luty

1. „Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne

przebierance”

2. Wszystkiego dobrego w dniu Świętego Walentego.

3. Buon appetito- Międzynarodowy Dzień Pizzy.

4. Kici, kici...Międzynarodowy Dzień Kota.

Zabawa taneczna z udziałem dzieci

- bal karnawałowy.

Zabawy walentynkowe z udziałem dzieci. Zabawy integracyjne, przeciwdziałające przemocy i agresji.

 

Dzień Pizzy (09.02)

Dzień Kota (17.02)

Marzec

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna – pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

2. Wśród bukietów i malinek, bo dziś święto jest dziewczynek. Dzień Kobiet.

3. Wielkanocne śniadanko

Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy muzyczno- ruchowe z Marzanną.

Obchodzimy święto dziewczynek

- okazujemy szacunek drugiej osobie.

Wspólne śniadanie, szukanie wielkanocnego zajączka.

Kwiecień

1.  Przedszkolak dba o swoje zdrowie, jak uniknąć chorób chętnie nam opowie- Światowy Dzień Zdrowia

2. Nie martw się Ziemio mówią dziś dzieci – słonko nad

Tobą wciąż jasno świeci!

4. Jaworzański Ekoludek – konkurs na najpiękniejszego jaworzańskiego ekoludka z materiałów wtórnych.

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia.

Światowy Dzień Ziemi w uczynkach, słowach, muzyce i plastyce.

Jaworzańskie rodziny w konkursie ekologicznym startują!

Maj

1.Górski Rajd przedszkolny

2. „Wszystkie dzieci nasze są” – Dzień Tolerancji.

3. Tydzień spotkań z ciekawymi ludźmi.

4. Strażak życie ratuje, odwagi mu nie brakuje

5. Każdy przedszkolak wie, że Konstytucja ważna jest!

Z mamą, tatą i przedszkolakami ruszam w góry.

Konkurs przedszkolny - muzyczna prezentacja  wybranego kraju połączona z degustacją.

Poznanie ciekawych zawodów, pasji.

Wycieczka do remizy OSP w Jaworzu.

Konkurs pieśni patriotycznej.

Czerwiec

1. Chłopcy, dziewczynki świętujmy wraz, dzień dziecka do

zabaw zaprasza nas

2. Święto polskiej niezapominajki

3. Tydzień spotkań z mamą, tatą

w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom

4. Czas pożegnać przedszkole

 i pomyśleć o szkole…!

Dzień Dziecka na sportowo

Dzień integracji przedszkolaków na sportowo i kulinarnie.

Literatura z mamą i tatą

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wrzesień- czerwiec

1.Spektakle teatralne i spotkania muzyczne na terenie przedszkola.

Nawiązanie współpracy z aktorami teatru z Krakowa „Skrzat”.

2. Wyjścia do Gminnej oraz Szkolnej Biblioteki.

Czytanie ciekawych bajek i opowiadań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

3. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

Poznanie specyfiki pracy naszych rodziców.

4. Spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej i poznawanie dalszego otoczenia.

(m.in. zwiedzanie Muzeum Flory i Fauny, Motylarni, wycieczka do chlebowej chaty, odwiedzanie gospodarstw rolnych)

5. Akcje  organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem.

(m.in. akcje charytatywne: góra grosza, pełna miska dla schroniska, szlachetna paczka, współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W Bielsku-Białej)

6.  Międzynarodowy Projekt Czytelniczy:

Magiczna moc bajek

czyli

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Głównym celem Projektu jest: promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021

tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7. Projekt ogólnopolski „Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii.” Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych. Ponadto, podczas realizacji projektu będziemy rozwijać także kompetencje społeczno-obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Projekt „Przedszkolak w świecie technologii” powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”