KONCEPCJA PRACY 


PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  NR 1 w JAWORZU


NA LATA 2018 – 2023

 

koncepcjaPracy

Nasze motto : PRZEDSZKOLE AKCEPTUJE, TOLERUJE, WSPIERA POSTAWĘ       TWÓRCZĄ, KSZTAŁTUJE POŻĄDANE  ZACHOWANIA SPOŁECZNE.

 

MISJA PRZEDSZKOLA :

 Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.

 WIZJA PRZEDSZKOLA

 


Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistę w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej.
W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedur oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.
Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne: - metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe: - obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

 - udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,

 1. Metody słowne: - rozmowy,

- opowiadania,  zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

 - metody żywego słowa.

 1. Nowatorskie toki metodyczne:

- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

- Opowieść ruchowa - Gimnastyka ekspresyjna R. Labana

- Metoda K. Orffa

- Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka

- Metody aktywizujące - Relaksacja

 

 WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

Rodzice są włączani do udziału w proces wychowania i edukacji w przedszkolu. Traktowani są jako partnerzy. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami naszych wychowanków. 
Cele współpracy przedszkola z rodzicami:

 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,
 • zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych działań,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.
Formy współpracy:

 • uroczystości i imprezy przedszkolne (np. Jasełka, bal karnawałowy, mikołajki),
 • imprezy rodzinne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, spotkania ze specjalistami,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,
 • organizowanie przez rodziców spotkań z ludźmi różnych zawodów.

Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Współdecydują również w istotnych sprawach dotyczących pracy przedszkola: normy grupowe, kontrakty nauczyciel-rodzic, mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednolicaniu procesu wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość, cenne uwagi z ewaluacji naszej pracy oraz akceptacja rodziców ma istotny wpływ na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska (akcje „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, akcja „Góra grosza”). Placówka systematycznie współpracuje z  Urzędem Gminy Jaworze, OSP Jaworze, policją, biblioteką gminną, szkołą podstawową.


PROMOCJA PLACÓWKI 

W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy.
Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości przedszkolnych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA :

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • ma ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,


TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Jaworzański Wrzesień
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Jasełka- spotkanie przy choince z najbliższymi,
 • „Bal karnawałowy”,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Ziemi,
 • „Dzień Rodziny” -festyn.

 

 

 

 

 

 KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2018- 2023

Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki,
wytyczyliśmy następujące kierunki działań:

 1. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności plastycznej i muzycznej .
 2. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
 4. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami.
 5. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.
 6. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego regionu.
 7. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci potencjalnie uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.

 

 

PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

„EKSPRESJA MUZYCZNA W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI DZIECI

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

 – umiejętności dzieci:

 • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
 • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalne.
 • Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).
 • Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.
 • Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.
 • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
 • Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.
 • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola.PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT” –

 • ˙- Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

-Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.

-Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

-Stwarzanie podstaw do dobrej adaptacji jako warunku eliminującego wstępne niepowodzenia matematyczne.

-Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematyczne.

-Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

-Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU

DZIECKA”  Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

 – umiejętności dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” - Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania.

 – umiejętności dzieci

 • Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, w przedstawieniu i w teatrze
 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i

muzykowaniu

 • Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją ruchem
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

„KAŻDEMU SERCU BLISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA.” -Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

-. Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi.

-. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt.

-. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na łonie natury (zachowania ciszy w lesie, nie zaśmiecania otoczenia itp.)

-. Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia.

- Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego,

- Oswojenie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.
Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu i zatwierdziła ją do realizacji na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018.