PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

realizowany 

w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1

 w Jaworzu w roku szkolnym 2020/2021

 

 

zrodzicami

 

 „Rodzina bez przedszkola może wiele uczynić dla dziecka, przedszkole bez rodziny niewiele”

                                                                                                                           (R. Meigham )

Wstęp:

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych.

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.

zrodzicami2

 1. CELE PLANU:

Cel ogólny:  Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami  w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka, z położeniem nacisku na:

- wdrażanie dzieci do samodzielności

- rozwijanie u dzieci kreatywności

- wychowanie do wartości; kształtowanie postaw Ii respektowanie norm społecznych

- uczenie dzieci odpowiedzialności i bezpiecznego korzystania ze sprzętu multimedialnego

 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci  6 letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola.

 

 

 

 1. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
 • Aktywizowanie rodziców do osobistego włączania się w życie placówki.
 • Poszukiwanie i doskonalenie efektywnych form współpracy przedszkola z rodzicami.
 • Wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej.
 • Ułatwienie wzajemnych kontaktów.
 • Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców celem doskonalenia jakości pracy przedszkola.

 

 

III. ZADANIA RODZICÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSZKOLEM:

 

 • Współdecydowanie w sprawach ważnych dla funkcjonowania przedszkola.
 • Wspomaganie przedszkola we wszystkich obszarach pracy.
 • Ścisła współpraca z przedszkolem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych związanych z działalnością placówki.
 • Inicjowanie przedsięwzięć oraz aktywne uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz grupy i przedszkola.
 • Angażowanie się, jako partnerzy, w nauczanie dzieci.
 • Przekazywanie placówce wszelkich pomysłów, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów dydaktycznych i wychowawczych.
 • Włączanie się w organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek , organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.
 • Współpracowanie przy realizacji projektów (innowacji, unijnych) podnoszących jakość pracy przedszkola.
 • Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez wychowawcę grupy lub dyrektora oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 • Zgłaszanie na bieżąco oczekiwań wobec przedszkola, ponieważ odmienna perspektywa widzenia rodziców i nauczycieli może być przyczyną powstawania konfliktów.

 

IV.ZASADY WSPÓŁPRACY:

 • zasada partnerstwa i dialogu; -zasada dobrowolnego udziału we współdziałaniu;
 • zasada jedności oddziaływań, wspólnoty celów;
 • zasada wielostronnego przepływu informacji;
 • zasada aktywnej, systematycznej współpracy.
 1. WARUNKI DOBREJ WSPÓŁPRACY:

- ustalenie wzajemnych oczekiwań oraz zasad i form współpracy;
- właściwa komunikacja (stały kontakt, szczerość, otwartość;
- wzajemny szacunek;
- pozytywne nastawienie rodzica do nauczyciela i odwrotnie;
- umiejętność przyznania się do błędu.

 1. PLANOWANE DZIAŁANIA:

FORMA WSPÓŁPRACY

 

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

1.Zebranie ogólne

Dyrektora i nauczycieli  na zebraniu

z rodzicami

1. Omówienie organizacji pracy w

przedszkolu na rok szkolny 2019/2020, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, obowiązujące opłaty za przedszkole i wyżywienie.

2. Zapoznanie rodziców z aktualną

ofertą edukacyjną przedszkola.

3.Zapoznanie rodziców z zasadami

wyboru  prezydium rady rodziców, sposoby i formy współpracy z rodzicami .

4 . Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Koncepcja Pracy, Procedury, Program wychowawczy i Program Profilaktyki.

5. Obowiązujące procedury bezpieczeństwa w przedszkolu, zapoznanie z treścią  procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19

Sierpień

2020

 

2. Zebrania

grupowe, konsultacje z rodzicami

1.Spotkania informacyjne – podsumowujące obserwacje wstępne i semestralne – podpisanie arkuszy obserwacyjnych przez rodziców – przegląd teczek indywidualnych dzieci

2. Spotkania i kontakty indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz ustalone stałe terminy comiesięczne

W miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego

 

3.Pedagogizacja

rodziców

1.Organizacja spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin. – wzbogacanie wiedzy pedagogicznej – zdobywanie wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci.

2. Prezentacja ciekawych artykułów w kąciku dla rodziców lub na stronie internetowej przedszkola o "Znaczeniu aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym".

3. Prezentacja literatury dla rodziców  oraz Złotej Listy książek do czytania dzieciom             ( strona internetowa).

Wg ustaleń dyrekcji

 

4. Zajęcia otwarte i warsztatowe

1.  Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy.

2. Wspólne wykonanie prac z rodzicami

-  ocena wspólnych wytworów

 - dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć

3. Zajęcia warsztatowe  – czynny udział rodziców w ćwiczeniach i  zabawach.

Listopad 2020

Marzec 2021

 

5.  Dni otwarte dla dzieci nowych (rekrutacja na rok szkolny 2021/2022)

1. Zapoznanie z placówką

- spotkania adaptacyjne , zabawy  dla dzieci i rodziców.

2. Rozmowy indywidualne rodziców z dyrektorem oraz wychowawcami.

Czerwiec 2020

 

6. Rozmowy

doraźne, kontakty

indywidualne,

konsultacje

i dyżury

pedagogiczne

1. Rozmowy z dyrektorem, nauczycielami  w celu rozwiązywania bieżących problemów, spraw ważnych dla rodziców i dzieci.  Wspólne rozmowy na temat propozycji zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z  dokumentacją dot. ich dziecka, teczek z pracami, kartami pracy.

3. Bieżące informowanie o potrzebach, osiągnięciach i postawach dzieci.

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

 

7. Wystawy prac

plastyczno -

technicznych

1. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z:

-wytworami prac ich dzieci

-różnorodnymi technikami plastyczno -konstrukcyjnymi

-umiejętnościami plastycznymi ich dzieci

Przez cały rok

 

8. Informacje dla

rodziców

1. Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola - strona internetowa, gazetki, gazetka grupowa

2. Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na każdy miesiąc :

-teksty piosenek, wierszy,  których uczą się dzieci w danym miesiącu .

3. Informacje dotyczące bieżącej działalności, terminowe komunikaty.

4.Przwsyłanie informacji rodzicom za pomocą komunikatora

Na bieżąco

 

9.Organizacja

uroczystości

i imprez

przedszkolnych

1.Pomoc w organizowaniu uroczystości oraz imprez przedszkolnych

2.Pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku, dekoracji, strojów, atrakcji dla dzieci oraz  przedstawienia teatralnego na Festyn Rodzinny

3. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: – pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego, zabawek; pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji; pomoc w przygotowaniu i szyciu strojów np. do bajki; zagospodarowywanie kącików tematycznych;  pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej, pozyskiwanie sponsorów lub sponsorowanie

Według Kalendarza

Uroczystości w

przedszkolu

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

 

10. Prace na rzecz

przedszkola

1. Pomoc w organizacji dla dzieci wycieczek. Współorganizowanie „Rajdu Przedszkolnego”.

2. Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów, pomocy wykorzystywanych w zabawach i zajęciach, zagospodarowanie kącików, udostępnianie ciekawej

literatury, innych akcesoriów sprzyjających realizacji tematów kompleksowych.

3. Pomoc i udział Rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole na rzecz potrzebujących („Góra Grosza”, „Pełna Miska dla schroniska”,itp.)

4. Dostarczanie ciekawych akcesoriów do kącików tematycznych w przedszkolu.

Według Kalendarza

Uroczystości w

przedszkolu

Na bieżąco

w ciągu roku

szkolnego

 

11. Rada Rodziców

1. Działalność Rady Rodziców

– regulamin, uchwały, kompetencje, współpraca z nauczycielami, dyrektorem.

2. Udział w planowaniu i modyfikowaniu planów pracy, przedyskutowanie założeń do modyfikacji koncepcji pracy przedszkola oraz działań placówki.

3. Wspólne organizowanie uroczystości:

 -upominki z okazji mikołajek, organizacja wycieczek, itp.

4. Współudział w organizowaniu imprez integracyjnych .

5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

6. Wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, za okres stażu.

7. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

8. Cykliczne zapraszanie teatrzyków do przedszkola.

Na bieżąco w

ciągu roku

szkolnego

Według planu

 

12.Konkursy dla

dzieci

i rodziców

1.Przybliżenie rodzica do  placówki, zachęcenie go do częstszej i efektywniejszej współpracy z przedszkolem i własnym dzieckiem poprzez udział w konkursach plastycznych różnym zasięgu

W ciągu całego roku

szkolnego

 

13.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodziców

1.Wyłonienie dzieci do terapii w ramach PPP, informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela oraz specjalistów.

W ciągu całego roku

szkolnego

 

Kontakty ze środowiskiem

1.Współorganizowanie wyjścia do Gminnej Biblioteki w Jaworzu oraz biblioteki szkolnej.

2. Pomoc rodziców  w zorganizowaniu spotkania przedświątecznego w Urzędzie Gminy

3. Pomoc rodziców zorganizowaniu „Rajdu Przedszkolnego” na szczyt Góry Błotnej (Błatnia)

4. Pomoc w zorganizowaniu wycieczki do „Muzeum Flory i Fauny” oraz „Motylarni” w Jaworzu

5. Zaangażowanie rodziców w zorganizowaniu spotkania z policjantem, strażakiem

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

7. Spotkanie plenerowe z dziećmi i rodzicami- ognisko, gry i zabawy ruchowe z udziałem rodziców

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Grudzień 2020

Kwiecień 2021

Maj 2020

W ciągu całego roku

Szkolnego

Wrzesień 2020

W ciągu roku, wg potrzeb

 
             

VII. EWALUACJA PLANU:

- obserwacja,

- rozmowy, wywiady,

- podsumowanie przebiegu prowadzonych działań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej