PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W JAWORZU

program

„ PRZEZ SPORT I DOBRE ŻYWIENIE KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁE POKOLENIE”

            

Zaakceptowany przez:

- Dyrektora Przedszkola

- Radę Pedagogiczną

  /Uchwała nr 2a/17/18 Rady Pedagogicznej z dnia  28.08.2017r/

- Radę rodziców

   / Uchwała  Nr 5/2017/2018 Rady Rodziców z dnia 12.09.2017r/

Wstęp:

          Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia

zabawę i naukę.

        Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się znacznymi różnicami indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Efektywność wspomagania będzie zależeć od korzystnego wyboru przez partnerów wychowania treści edukacyjnych w zależności od możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych.

Edukacja zdrowotna w przedszkolu powinna opierać się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, podlegających charakterystycznym przemianom w wyniku rozwoju dziecka.

Należy ją rozumieć jako zamierzony ciąg planowanych działań wychowawczych, które uwzględniają intensywność rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz uwarunkowania środowiskowe. W naszym przedszkolu profilaktyka jest kategorią nadrzędną w stosunku do

różnych problemów z którymi spotykamy się. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na wychowanie emocjonalne przedszkolaków. Emocje towarzyszą człowiekowi od chwili jego narodzin przez całe życie. Poznanie ich, uczenie się rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, a w efekcie umiejętności panowania nad emocjami to trudna sztuka, której musi nauczyć się każdy, kto chce prawidłowo funkcjonować w te grupie społecznej.

           Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, z myślą o twórczych i refleksyjnych nauczycielach przedszkola, którzy w oparciu o zawarte w nim cele, treści i propozycje, pomogą przedszkolakom poznać emocje swoje i innych, pozwolą na akceptację zachowań , a w konsekwencji na budowę własnego, społecznie akceptowanego systemu wartości.

          Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. To spowoduje, ze zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w przyszłości aktywnej postawy dziecka w życiu społecznym.

Zadania przedszkola, jako środowiska wychowawczego:

 

 • zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych,
 • poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego,
 • systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno-edukacyjne uczące dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem,
 • zapewnić opiekę nad psychosomatycznym rozwojem dziecka,
 • przygotować dziecko do życia w społeczności przedszkolnej i środowiskowej,
 • współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą,
 • współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów,
 • wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny i środowiska,
 • prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej,
 • stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 • uczyć tolerancji i akceptacji inności.

ZADANIA NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCE Z PROCESU WYCHOWANIA:

 

 • kreować sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • kształtować umiejętność nawiązania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi,
 • pomagać dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,
 • rozwijać umiejętności radzenia sonie w sytuacjach trudnych, dokonywania wybory oraz przeżywania efektów własnych działań,
 • wdrażać do zachowań społecznie akceptowanych,
 • systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych,
 • poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • kształtować powszechnie uznane postawy zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości,
 • stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
 • eliminować zachowania niepożądane,
 • ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

ZASADY WAPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ

Z RODZINĄ DZIECKA:

 

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • poznanie sytuacji i warunków domowych dziecka oraz poznanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

CEL GŁÓWNY:

 

„ Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko w zdrowym środowisku.”

Celem głównym programu wychowawczego przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego nas świata i czyhających zagrożeń.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

 • dostrzega, rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odmienność,
 • rozumie, przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości, umiejętności,
 • potrafi nazywać, wyrażać, kontrolować swoje emocje,
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby, oczekiwania, a także dostrzega je u innych,
 • potrafi argumentować swoje racje, oceny, odczucia,
 • zna, kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne, narodowe,
 • ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło, barwy narodowe, rozumie pojęcie – ojczyzna,
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne,
 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość,
 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,
 • interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu poprawę pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczeństwa przedszkolnego: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.

Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje pracę wychowawczą na właściwe tory.

FORMY PRACY:

 

Zadania i zasady zawarte w programie realizowane będą poprzez następujące działania:

 • opracowanie i realizację planu pracy wychowawczo - dydaktycznej w danym roku szkolnym,
 • umieszczanie w planach pracy nauczycieli problematyki dotyczącej kształtowania pozytywnych zachowań dzieci,
 • realizację przez nauczycieli zawartych w planach pracy treści  poprzez zabawy i inne formy aktywizujące działania dzieci i rodziców,
 • opracowanie i realizacja harmonogramu uroczystości przedszkolnych,
 • opracowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 • opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • informacje na stronie internetowej przedszkola dla rodziców,
 • realizacja wybranych programów wychowania przedszkolnego,
 • przeprowadzanie z dziećmi zabaw integracyjnych, tematycznych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, relaksacyjnych,
 • organizowanie wystawek prac dziecięcych,
 • zaznajamianie dzieci z literaturą dziecięcą,
 • organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców,
 • uczestniczenie dzieci w uroczystościach przedszkolnych, konkursach, koncertach.

METODY PRACY:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy.

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

STOSOWANE NAGRODY:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawianie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).

STOSOWANE KARY:

 

 • kara naturalna - zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawianie szkody,
 • odmówienie dzieciom przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia”- chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

L.p

Zadania główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

 

1.

 

Bądź kulturalny

-używaj form grzecznościowych

-nie mów z pełnymi ustami

-okazuj szacunek dorosłym

-pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań

-bądź miły dla innych osób (kolegów, dorosłych)

-dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie!)

-słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają.

-samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu: sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem

-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny

-uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach

-dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

-utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino)

-poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

-rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivru, stosowane ich w sytuacjach codziennych

-uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa

-przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (np. papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników, itp.).

 

2.

 

Bądź koleżeński

-zgodnie baw się z kolegami

-szanuj cudzą własność

-dziel się z innymi tym, co masz

-nie wyrządzaj krzywdy innym (nie wyśmiewaj, nie przedrzeźniaj)

-pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

-zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

-interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

-uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu (używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni)

-rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)

-słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom i uwagom

-wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotykanymi w szatni i na podwórku

-sprawianie radości choremu koledze (list, upominek, odwiedziny)
-dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania...

-sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

-opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia, nieporadności).

 

3.

 

Kontroluj swoje zachowania

-unikaj krzyku, kłótni

-przestrzegaj zawartych umów

-oceniaj zachowania, a nie osoby

-wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany

-korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach

-ciesz się sukcesami, przyjmuj z godnością porażki

-wystrzegaj się kłamstwa

-odróżniaj dobro od zła

-mów o swoich uczuciach.

-ustalanie norm i reguł życia w grupie oraz przestrzeganie ich:

▪zgodne zachowanie się podczas zabaw

▪kulturalne włączanie się do zabaw kolegów

▪prawidłowe korzystanie ze sprzętów i zabawek

▪mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów

▪porozumiewanie się umiarkowanym głosem

-ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

-reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę

-uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażanie oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych

-zapoznanie się z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)

-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

-udział dzieci w inscenizacjach

-poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury)

-rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w życiu codziennym

-postępowania bohaterów bajek i opowiadań

-układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków

-podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

-systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień

-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

 

4.

 

Dbaj bezpieczeństwo

-nie oddalaj się od grupy

-nie próbuj nieznanych produktów i potraw nieznanego pochodzenia

-informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie

-pamiętaj o swoim adresie zamieszkania

-unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań

-zachowaj ostrożność 
w kontaktach z obcymi

-nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt

-przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

-zorganizowanie spotkania z policjantem

-ustalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sale, ogród) oraz podczas wycieczek

-przestrzeganie zakazu spożywania produktu nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze od obcych osób)

-omawianie sposobów postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

-zapamiętanie własnego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania

-odgrywanie scenek dramowych, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

-poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

-zorganizowanie spotkania z weterynarzem (omówienie zachowań zwierząt, złe, zdenerwowane, chore...)

-dostarczanie wzorców właściwego zachowania w ruchu ulicznym.

 

5.

 

Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe

-kultywuj tradycje swojej rodziny

-rozmawiaj z rodzicami o ich pracy

-pamiętaj o uroczystościach rodzinnych

-bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz

-szanuj język ojczysty i tradycje narodowe

-poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta.

-pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny

-wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu (przedstawienia, zajęcia otwarte, bale...)

-prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących pracy zawodowej rodziców i dziadków (m.in. zapraszanie ich na pogadanki do przedszkola)

-realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.

-w trakcie zabaw, zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna)

-zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski

-pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.

 

6.

 

Dbaj o środowisko przyrodnicze.

-opiekuj się roślinami w kąciku przyrody

-prawidłowo zachowuj się na łonie przyrody

-dokarmiaj ptaki zimą

-opiekuj się zwierzętami domowymi

-rozumie potrzebę segregowania śmieci

-rozumie pojęcie recyklingu

-efektywnie wykorzystuj materiały papiernicze

-oszczędnie korzystaj

z wody

-wrzucaj śmieci do kosza

-rozumie znaczenie obchodów Dnia Ziemi.

-założenie hodowli roślin w kąciku przyrody

-spacery i wycieczki na łono przyrody

-zamontowanie karmników  za oknem, w ogrodzie przedszkolnym

-spotkanie z leśniczym

-wykorzystanie literatury dziecięcej

-zbiórka makulatury

-gry ekologiczne

-pogadanki

-wykorzystywanie odpadów do prac plastyczno – technicznych

-teatrzyki

-konkursy, quizy

-obchody Dnia Ziemi.

Ponadto:

 • popularyzacja opisów pożądanych zachowań – uiszczenie na tablicy dla rodziców

   informacyjnej dla rodziców

 • organizacja większej ilości zajęć wychowawczych z udziałem rodziców
 • rozprowadzanie wśród rodziców ulotek profilaktycznych
 • organizacja szkoleń z zakresu kształtowania prawidłowych zachowań

OCZEKIWANE EFEKTY PO REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

- dziecko rozumie potrzebę unikania sytuacji mających negatywny wpływ na

stan jego zdrowia;

- dba o własne zdrowie na miarę swoich możliwości oraz dostrzega i unika

zagrożeń;

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków

chemicznych (np. środków czystości);

- rozumie potrzebę ruchu i aktywności całego ciała, jako źródło zdrowia, wie

czemu służy aktywność ruchowa;

- wie, jak postępować, aby unikać wad postawy ciała;

- rozumie konieczność korzystania ze świeżego powietrza i słońca, niezależnie od pory roku;

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku i w sali;

- przestrzega reguł w zabawach ruchowych oraz grach sportowych;

- próbuje samodzielnie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;

-potrafi stosować zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;

- wie o konieczności powiadamiania n-la o uszkodzonych zabawkach i

sprzęcie na terenie ogrodu przedszkolnego;

- potrafi dostrzegać niebezpieczeństwa i wie, że należy je sygnalizować osobie dorosłej;

- zachowuje się właściwie w czasie ewakuacji z budynku przedszkolnego czy w sytuacji zagrożenia (w wyniku pożaru);

- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać

pomoc, umie o nią poprosić;

- zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

- rozumie szkodliwość wielogodzinnego oglądania telewizji lub długiego korzystania z komputera;

- opanowuje w niektórych sytuacjach negatywne stany emocjonalne,

- potrafi zachować się podczas uroczystości przedszkolnych i przedszkolnych miejscach   publicznych,

- szanuje samego siebie, swoich rodziców, rówieśników oraz osoby dorosłe,

- zna swoje prawa i obowiązki,

- ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje godło i barwy narodowe.

EWALUACJA PROGRAMU:

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest ciągła, nie kończąca się refleksja nad celami kształcenia i wychowania oraz metodami ich osiągania.

To odpowiedzi na pytania:

 1. Czy odpowiednio zostały dobrane treści z programu, cele, metody, i

środki dydaktyczne?

 1. Czy organizacja dnia pracy wspólnie ustalonego z dziećmi jest im bliska i

cieszy się ich akceptacją?

A także refleksje nad sobą :

1.Czy wspólnie z dziećmi przestrzegamy regulatorów życia , ustalonych w

grupie, aby uczyć sposobów bycia razem, uczyć sztuki obcowania z

ludźmi?

2.Czy nasz sposób bycia z innymi może przykładem dla dzieci?

3.Czy jesteśmy konsekwentne w egzekwowaniu ustalonych norm

postępowania?

Aby dowieść, że program wychowawczo-profilaktyczny był potrzebny i że założone cele wychowawcze i dydaktyczne udało się osiągnąć, ewaluacją programu jest ankieta dla nauczycieli i rodziców na koniec roku szkolnego.

WZORCE OSOBOWE NAUCZYCIELA:

Nauczyciel powinien:

- mówić wyciszonym głosem,

- wypowiadać polecenia spokojnym tonem – nie krzycząc,

- w skupieniu słuchać tego co dziecko mówi,

- indywidualnie podchodzić do każdego dziecka i starać się je zrozumieć,

- konsekwentnie egzekwować normy postępowania,

- być uprzejmym, prawdomównym, swoją postawą dawać przykład

  dzieciom,

- reagować w sytuacjach konfliktowych i obiektywnie oceniać

postępowanie dzieci

Aneks nr 1 

 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19. Wchodzi w życie 1.09.2020

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany dzieci w grupach. 
 3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).  W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 
 4. W trakcie trwania zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są  w wyznaczonym miejscu w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do przedszkola, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Przynosimy do przedszkola tylko niezbędne rzeczy. Dzieci posiadają swoje przybory, którymi nie wymieniają się z innymi dziećmi.
 7. W salach przedszkolnych dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik przedszkola dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu, zabawek oraz sprzętu sportowego.
 8. Wyznaczony pracownik przedszkola informuje wychowawcę , które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.  

Załącznik 1.

Profilaktyka zdrowotna w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu.

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach, w tym Polsce, przypadkami zachorowań wywołanych przez koronawirusa SARSCoV-2.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się przypadkami zakażeń Covid -19, w przedszkolu zostaną wprowadzone cykliczne działania profilaktyczne: 

 • Rozmowy z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • W łazienkach będą  wywieszone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • Pogadanki z rodzicami na temat profilaktyki zdrowotnej i pomocy, jaka przysługuje rodzicom, apele o wysyłanie do przedszkola zdrowych dzieci;
 • Umieszczenie w widocznych miejscach ważnych numerów telefonów: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych;  
 • Zabezpieczenie przedszkola w niezbędne środki czystości
 • Zapoznanie nauczycieli, pracowników, rodziców z procedurami postępowania  placówki   w czasie epidemii.