PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

realizowany

w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1

w Jaworzu

w roku szkolnym 2016/2017


Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola

Właściwa pełna współpraca przedszkola i rodziny powinna prowadzić do zintegrowania działań wychowawczych. Przedszkole, wspomagając rodzinę, powinno być miejscem, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie i innych, a także otaczający świat. Współpraca i współdziałanie rodziców oraz nauczycieli jest nie tylko wskazaniem, lecz koniecznością. Regularne komunikowanie się ułatwi zrozumienie wielu problemów rozwojowych dziecka i pogłębienie wiedzy na temat ich uwarunkowań. Aby współpraca z rodzicami była możliwie najlepsza oferta kontaktów z rodzicami powinna być bogata i różnorodna. Celem zorganizowanych działań będzie włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy całego przedszkola.


CELE GŁÓWNE

 • Tworzenie w przedszkolu przestrzeni do zaangażowania rodziców, podejmowanie działań w kierunku dzielenia się odpowiedzialnością za proces rozwoju – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.
 • Aktywne zaangażowanie Rodziców w procesy edukacyjno – wychowawcze.
 • Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co dzieje się w przedszkolu.
 • Realizacja inicjatyw rodziców.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zachęcanie do udziału w działaniach prozdrowotnych.
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

DO POBRANIA >>>>>