Statut Przedszkola

Kategoria: Informacje o przedszkolu Opublikowano: wtorek, 21, luty 2017 Redaktor

 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU

  

/ Tekst statutu ujednolicony/

Podstawa prawna:

 

Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 został opracowany w oparciu o :

 

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004r. Nr. 256

poz.2572 ze zm./,

- Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624

ze.zm./,

- Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu

przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia

z jednego typu szkół do innych / Dz. U. Nr 14, poz. 132 /,

- Rozporządzenie MEN a dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie przyjmowania osób

niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów

kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka

polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju

pochodzenia /Dz.U. Nr 57, poz.361/,

- Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół

/Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm./ ,

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach /Dz.U. z 2013 r. poz. 532/,

- Rozporządzenia Men z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz.U.2013,poz.1257)

- Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

i turystyki,

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r./ oraz przechodzenia

z jednych szkół do innych /Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232/,

- Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół

/Dz. U. z 2014r. poz. 803/,

- Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach / Dz. U. z 2004r. poz. 478,

- Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca z 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku

w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników / Dz. U. z 2012r. poz. 752/,

-Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2015r. poz. 356)

- Konwencji o prawach dziecka / Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526/.

 

 

Statut do pobrania       >>>>>

 

Grupy Dzieci